----------------------------------

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 9 คน

ประธาน

นายสพล ชูทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประธาน
กตปน.-1

นางจินตนา แจ้งใจ

ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กตปน.-2

นายมนตรี เจียรมาศ

ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กตปน.3

นายณรงค์ เบญจศักดิ์

ข้าราขการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กตปน.4

นางปัทมา รอดผล

ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กตปน.5

นางกัตติกา ศรีมหาวโร

ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กตปน.6

นางประทุมมาศ รู้ยิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
กตปน.7

นางสาวแวววิมล เชาวลิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ไทยเจริญ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
เลขา

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขานุการ

กลุ่มงานเลขานุการ

บุคลากรกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เลขา

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขานุการ
ศน

นางสุพิชา เนตรวรนันทน์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ศน

นายธวัชชัย ใจห้าว

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สื่อเทคโนโลยีทางการนิเทศ
ศน

นางรัตนาพร อรทัย

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัดและประเมินผล
ธุรการ

นางสาวปาหนัน บรรเทิงจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธุรการ

นางสาวกนกวรรณ นาวงค์

นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)


คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่สำคัญดังนี้:
1. การตรวจสอบการดำเนินงาน: ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด
2. การติดตามและประเมินผล: ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. การนิเทศการศึกษา: ทำหน้าที่นิเทศและให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การเสนอแนะและปรับปรุง: เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการบริหารจัดการ
5. การรายงานผล: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา
6. การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาระยะ 3 ปี 2567-2569:
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2569
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
3. เพื่อสร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
4. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่โปร่งใสและเชื่อถือได้
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผล

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาระยะ 3 ปี 2567-2569
2. ใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผล
3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4. รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารเป็นระยะ และใช้ข้อมูลในการปรับปรุงแผนและมาตรการตามความเหมาะสม

การดำเนินงาน

แผน

รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย

นโยบาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

กลยุทธ์ ที่ 5

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

รายงานโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ /นอกแผนปฏิบัติการ งบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลงาน เวลา
36 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รูปแบบ/วิธีการดำเนินการ
1. รายงานสรุป/จัดทำเล่มรายงาน ปีงบประมาณ 2566-เลขา เล่มรายงาน ปีงบประมาณ 2566 ธันวาคม 2566
2. สรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ (2567-2569)-อำนวยการ คณะกรรมการชุดปี 2567-2569 จำนวน 9 คน มกราคม 2567
3. กรรมการชุดใหม่ประชุมรับนโยบายและแนวทางจาก สพฐ./ออกแบบจัดทำแผนพัฒนา-เลขา รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 กุมภาพันธ์ 2567
4.จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการตรวจสอบ ติดตามฯ ระยะ 3 ปี (67-69)-เลขา เอกสาร(ร่าง)แผนพัฒนาฯ,รายงาน66และเครื่องมือนิเทศ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2567
5.สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ/รับรอง(ร่าง)แผนพัฒนา-เลขา แผนพัฒนาฯ กรกฎาคม 2567
6.แต่งตั้ง อ.ก.ต.ป.น. เพื่อติดตามโรงเรียนด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย-ก.ต.ป.น. อ.ก.ต.ป.น. จำนวน ... คณะ/คน กรกฎาคม-สิงหาคม 2567
7.ประชุม ก.ต.ป.น. จัดทำรายงานการติดตามฯ-เลขา เล่มรายงาน 2567 สิงหาคม-กันยายน 2567
หมายเหตุ ไม่มีการติดตามรายงาน สพฐ.

ผลการดำเนินงาน

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้รับผล ผลที่ได้
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 มีแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ระยะ 3 ปี (2567-2569)
สถานศึกษา -ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตามนโยบาย2567 จาก อ.ก.ต.ป.น. รับข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา ครบทุกโรงเรียน (ออนไซต์,ออนไลน์)
-มีเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ทุกโรงเรียน
ครู/-ผู้บริหาร -ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง บริบทของโรงเรียนและตอบสนองนโยบายด้านการศึกษา จากทั้งบุคคลภายนอกที่ ที่เกี่ยวข้อง (อ.ก.ต.ป.น.) และผู้บังคับบัญชา (ผอ.)
-ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ด้านจัดการคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกและภายใน
นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามบริบทและได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก คณะบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและบุคลากรภายใน
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 1. ด้านบุคลากรกลุ่มเลขานุการที่มีเพียงศึกษานิเทศและธุรการ เห็นควรบูรณาการงานกลุ่มนโยบายและแผน งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนมากขึ้น
2. ด้านงบประมาณมีข้อจำกัดและระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่สะดวกต่อการทำงานกับบุคคลภายนอก เห็นควรหาข้อปรึกษากับ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจน หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างสำนักงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะและสามารถแก้ปัญหาได้ต่อไป