งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้จัดให้มีการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียน

โครงการ

ที่มา

ที่มา

ที่มา

ที่มา

จุดประสงค์.

จุดประสงค์.1

จุดประสงค์.2

จุดประสงค์.3

จุดประสงค์.4

การดำเนินการ.

การดำเนินการ.1

การดำเนินการ.2

การดำเนินการ.3

งบประมาณ.

งบประมาณ.ที่ได้จาก...

งบประมาณ.ที่ใช้ไป...

ร้อยละ....

ผลที่ได้รับ.

ผลที่ได้รับ.1

ผลที่ได้รับ.2

ผลที่ได้รับ.3

ปัญหา อุปสรรค.

ปัญหา.

อุปสรรค.

ข้อเสนอแนะ.