นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

พัฒนาคน พัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน

ติดตาม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีภารกิจ ดังต่อ ไปนี้

งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก์เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนา และมาตรฐานการพัฒนาตนเอง.

การทำงานภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งหน้าที่ มาตรฐานวิทยฐานะ ในการตอบสนองนโยบาย พัฒนาวิชาการ การพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมมือทำงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. โดยมีกรอบภาระงานดังนี้

 • 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสตูรการศึกษาพิเศษ.
 • 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • 3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 • 4. วิจัยพัฒนาส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
 • 7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 • 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 1) ด้านการนิเทศการศึกษา เป็นลักษณะงานที่ครอบคลุมถึงการออกแบบจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา การคัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการปฏิบัติการนิเทศ การพัฒนางานวิชาการ การประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการและการรายงานผลการนิเทศ 2.) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ครอบคลุมถึงการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาการติดตามประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดทำรายงานสารสนเทศ 3.) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา การนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ.

ภารกิจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานนิเทศ

กลุ่มงานประกันคุณภาพ

กลุ่มงานหลักสูตร

กลุ่มสาระ

ภาษาไทย.

ภาษาต่างประเทศ.

สังคมศึกษาฯ.

วิทยาศาสตร์.

กลุ่มเครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม.

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1.

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.

งานอื่น ๆ

โรงเรียนคอนเน็กอีดี.

โรงเรียนคุณภาพ.

โรงเรียนวิทย์พลังสิบ.

คอนเน็กซ์อีดี

โรงเรียนคอนเน็กอีดี

ผู้สนับสนุนภาครัฐ

ผู้สนับสนุนภาคเอกชน

โครงการโรงเรียนคอนเน็กอีดี.

คุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.

โรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ.

โรงเรียน Stand Alone

วิทย์พลังสิบ

โรงเรียนวิทย์พลังสิบ

โรงเรียนวิทย์พลังสิบ.

โรงเรียนวิทย์พลังสิบ

โรงเรียนต้นแบบ.

บล็อก5

ประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ประกันคุณภาพภายใน

รายงานประเมินตนเองประจำปี

ประเมินคุณภาพภายนอก.

กตปน

ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

แผน กตปน 67-69 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร การนิเทศการสอน และการประเมินผลที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการที่ดีโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้มากขึ้น

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
1) ร้องเรียนทาง E-mail : lawoff001@pnst4.net
2) ร้องเรียนทางเว็บไซต์ กลุ่มกฎหมายและคดี URL: http://law.pnst4.go.th ใบแบบ Google Form ซึ่งมีแบบฟอร์มให้กรอก ดังนี้
---(1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง
---(2) รายละเอียดเรื่อง "การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.นศ.4"
3) ร้องเรียนโดยส่งหนังสือ
---เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 07-5522-903 ต่อ 104 หรือ
5) แจ้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิก ปุ่มแจ้งเรื่องทุจริต

รายงานนิเทศ

สาระน่ารู้จากกลุ่มนิเทศ

รายงาน RT,NT,O-NET

ที่มา.

จุดประสงค์.

การดำเนินการ.

งบประมาณ.

ผลที่ได้รับ.

ปัญหา อุปสรรค.

การจัดประสบการณ์เชิงรุกปฐมวัย

กลยุทธ์ 3 ศธ 04072-67-0024.

จุดประสงค์.พัฒนาครูปฐมวัย

การดำเนินการ.อบรมออนไลน์

งบประมาณ.9,500 คงเหลือ 3,350 บาท

ผลที่ได้รับ.-

ปัญหา อุปสรรค.-

ประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ 4 ศธ 04072-67-0032.

จุดประสงค์.พัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียน

การดำเนินการ.นิเทศ ติดตาม

งบประมาณ.7,290 คงเหลือ - บาท

ผลที่ได้รับ.ประเมินรายงานตนเองครบ 132 โรง

ปัญหา อุปสรรค.

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมศึกษา

ที่มา.

จุดประสงค์.

การดำเนินการ.

งบประมาณ.

ผลที่ได้รับ.

ปัญหา อุปสรรค.

ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์

ที่มา.

จุดประสงค์.

การดำเนินการ.

งบประมาณ.

ผลที่ได้รับ.

ปัญหา อุปสรรค.

โครงการ

โครงการปีงบประมาณ 2567 ตามกรอบกลยุทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลยุทธ์ที่ 1

ส่งเสริม ความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

฿27,000 บาท
 • โครงการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (27,000)
ติดตามรายละเอียด

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาและเสริมสร้างครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ และวิชาชีพ

฿44,900 บาท
 • 1. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัยในการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ปีงบประมาณ 2567(9,500)
 • 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(16,200)
 • 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ของครูภาษาอังกฤษ(19,200)
ติดตามรายละเอียด

กลยุทธ์ที่ 5

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

฿60,000 บาท
 • 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2567(60,000)
ติดตามรายละเอียด

นอกงบประมาณ

โครงการงบประมาณสนับสนุนนอกงบประมาณ&งบบูรณาการ

฿000,000 บาท
 • 1. โครงการจัดสอบ RT()
 • 2. โครงการจัดสอบ NT()
 • 3. โครงการจัดสอบ O-NET()
 • 4. โครงการขับเคลื่อน PISA ()
 • 5. โครงการวิทย์พลังสิบ()
 • 6. โครงการโรงเรียนสุจริต()
ติดตามรายละเอียด

ป้ายนิเทศ

รวบรวม คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ทั้งสิ้น จำนวน 12 โรงเรียน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ดำเนินการกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพเดิม โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมด จำนวน 49 โรง.

ผู้บริหาร

ผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผอ

นายสพล ชูทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
รอง

นางศิริพร ใจห้าว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผอกลุ่ม

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน เจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน

ศน

นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางชัชลี ลิ้มโอภาส

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางสุพิชา เนตรวรนันทน์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผอ

นางพัฒน์ชญา ทองแซม

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางวิยะดา ไกรสร

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางสาวฐานิศ หริกจันทร์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นายธวัชชัย ใจห้าว

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางสาวอุษา ปานดำ

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางรัตนาพร อรทัย

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศน

นางสาวปิยฉัตร เชาวลิต

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศน

สิบโทอรรถพร จินดารัตน์

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ธุรการ

นางสาวปาหนัน บรรเทิงจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธุรการ

นางสาวกนกวรรณ นาวงค์

นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

กลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. มีศึกษานิเทศก์ประจำเพื่อให้บริการด้านวิชาการกับโรงเรียนในสังกัด. ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4. ทั้ง 5 อำเภอโดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 8 กลุ่มเครือข่าย.

ชั้น 3 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ท่าศาลา/ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย 80160

super08@pnst4.net

+66 755-22112

ต้องการติดต่อกลุ่มนิเทศแจ้งผ่านแบบฟอร์ด้านล่างได้เลยครับ

กำลังส่งเอกสาร
ได้รับเอกสารแล้วครับ!

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4